Like ons en volg onze promoties op Facebook

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemene bepalingen
 
De elektronische webwinkel van De Mobiele Slijperij, hierna genoemd “demobieleslijperij.be”, met maatschappelijke zetel te Stekene , BTW BE 0858788312, Tel 0484681019 , biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het "demobieleslijperij.be" assortiment en elke aankoop die de klant plaatst via www.demobieleslijperij.be. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Artikel 2 : Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
Artikel 3 : Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de
aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto’s. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv maten, kleur, beschikbaarheid, maatwerk, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u met ons contact op
te nemen via bo.scheerlinck@gmail.com of 0484 68 10 19. Demobieleslijperij.be is wat de volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Demobieleslijperij.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Demobieleslijperij.be is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 
Artikel 4 : Aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Demobieleslijperij.be aanbod online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Demobieleslijperij.be met een ordernummer en het totaalbedrag dat voldaan dient te worden. De artikelen
worden thuis bij de klant geleverd of naar keuze opgehaald. Wij hebben veiligheid en betrouwbaarheid van het bestel- en betaalproces hoog in het vaandel staan. U kan er dus vanuit gaan dat alle betalingen veilig en betrouwbaar door ons zullen verwerkt worden. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • kredietkaart: VISA, Mastercard
  • bankkaart: Bancontact
  • overschrijving op onze rekening: zodra wij het totaalbedrag hebben ontvangen, zullen wij uw bestelling dezelfde dag nog versturen. Indien na 7 dagen nog geen betaling ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Gebruik bij betaling altijd het ordernummer, zodat wij de betaling snel kunnen verwerken.
  • betalen bij afhalen: betaal contant of via Bancontact, VISA, Mastercard.
Bankgegevens: BE32 0013 9213 4502
 
Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Demobieleslijperij.be. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Demobieleslijperij.be te wijzen. Bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Demobieleslijperij.be beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt Demobieleslijperij.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
Artikelen 7 : Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
 
Artikel 8 : Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 december 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste
eigenaar.
 
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Demobieleslijperij.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen Demobieleslijperij.be. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op fouten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, foute wasbeurten, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie van het artikel is niet overdraagbaar.
 
Artikel 9 : Verzakingstermijn of Herroepingsrecht. 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Demobieleslijperij.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Demobieleslijperij.be en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Demobieleslijperij.be , Adres: Vogelzangstraat 58 - 9190 Stekene. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, etc) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksinstructies en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen :
  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 
Artikel 10 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Demobieleslijperij.be om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 
Artikel 11 : Demobieleslijperij.be bereikbaarheid
Demobieleslijperij.be is bereikbaar op het telefoonnummer 0484 68 10 19, via e-mail op bo.scheerlinck@gmail.com of via post op het adres: Vogelzangstraat 58 - 9190 Stekene
 
Artikel 12 : Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Demobieleslijperij.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Demobieleslijperij.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 
Artikel 13 : Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 
Artikel 14 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent
bevoegd.